U ŹRÓDEŁ

OCHRONA POWIETRZA I PRZYSTOSOWANIE MIASTA DO ZMIAN KLIMATU

PROGRAM KONFERENCJI:

  • 9.00 - Przywitanie gości przez organizatorów RJP 18 Murcki i przedstawiciela z ramienia Prezydenta Miasta Katowice.
  • 9.20-9.45 - dr Leszek Trząski (Przyrodnik, botanik, specjalista w dziedzinie Ochrony Wód – prowadzący projekt REURIS-Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych w Katowicach w latach 2008-2012) „OCHRONA POWIETRZA I PRZYSTOSOWANIE MIASTA DO ZMIAN KLIMATU”. trzaski@gig.katowice.pl (32 259 22 96 )
  • 9.45-10.10 PATRYK BIAŁAS „SMOG TO NIE POSTAĆ Z BAJKI. SKUTKI DLA NASZEGO ZDROWIA.”?
  • 10.10-10.35 Grzegorz Skurczak (inżynier Nadzoru - Nadleśnictwo Katowice) i Artur Sosiński (leśnik rejonu Murcki) „LAS PŁUCAMI MIASTA”.
  • 10.35-10.55 Pani Barbara Lampart (Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska) „STAN ZAAWANSOWANIA PRAC ZWIĄZANYCH Z OPRACOWANIEM „MIEJSKIEGO PLANU ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU DLA MIASTA KATOWICE”. ks@katowice.eu tel. 32/ 259 -38 -70
  • 10.55-11.20 Daniel Wolny (Kierownik Referatu Referat Zarządzania Energią Wydział Kształtowania Środowiska Urząd Miasta Katowice) „PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KATOWICE” – KOMPLEKSOWY PLAN DOTYCZĄCY OCHRONY POWIETRZA I KLIMATU.
  • 11.20-11.45 Ewa Owczarek-Nowak (Zastępca Dyrektora w Wydziale Ochrony Środowiska przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego) O UCHWALE ANTYSMOGOWEJ PODJĘTEJ W ROKU 2017 PRZEZ SEJMIK WOJEWÓDZKI eowczarek@slaskie.pl tel. 32 77 40 980
  • 11.45-12.15 Przerwa z poczęstunkiem (harcerska grochówka, kawa, herbata i ciasto).
  • 12.15-15.00 - Dyskusja. Pomiędzy wykładami będą śpiewane piosenki o tematyce przyrodniczej i lasach murckowskich

 

Zaproszeni goście:

 

- Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa

- Wiceprezydent Miasta Katowice Mariusz Skiba

- Wiceprezydent Miasta Katowice Marzena Szuba

- Wiceprezydent Miasta Katowice  Waldemar Bojarun

- Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna

- Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter

- Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krystyna Panek

- Wszyscy Radni Miasta Katowice

- Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska U.M. Katowice - Barbara

  Lampart

- Naczelnik Wydziału Kultury U.M. Katowice - Edyta Sytniewska

- Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu U.M. Katowice - Sławomir Witek

- Naczelnik Wydziału polityki społecznej U.M. Katowice  Małgorzata Moryń-

  Trzęsimiech

- Dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach – Mieczysław Wołosz

- Nadleśniczy Nadleśnictwa Katowice – Andrzej Stoces

- Edward Suski (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie,

  Nadleśnictwo Krzeszowice)

- Dyrektor Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska – Jerzy B. Parusel

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach - Bernard  

  Błaszczyk

- Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Tadeusz Sadowski

- Rektor Uniwersytetu Śląskiego - prof. dr hab. - Andrzej Kowalczyk

- Kierownikiem Katedry Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej jest  

   pan prof. UŚ dr hab. Andrzej J. Witkowski

Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska - prof. dr hab. Zofia Piotrowska – Seget

- Kierownik Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody UŚ - Barbara Tokarska-

  Guzik

- Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Katedra Geografii 

   Fizycznej - prof. dr hab. Stanisław Czaja

- Tadeusz Molenda (adiunkt Katedry Geografii FizycznejUNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO dr hab. Tadeusz Molenda

- Kierownik Zakładu Samodzielnej Katedry Biosystematyki Uniwersytetu

  Opolskiego – Jerzy Lis

- Przedstawiciel Wydziału Ochrony Wód Głównego Instytutu Górnictwa -    

  Agnieszka Gieroszka

- Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej -główny specjalista ds. gospodarki

  wodnej Marcin Caruk

-  Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna - Dyrektor ds. Inwestycyjno –  

   Remontowych Jan Psiuk

- Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. Prezes

  Zarządu) Władysław Spyrka

- Zastępca Dyrektora w Wydziale Ochrony Środowiska przy Urzędzie  

  Marszałkowskim Województwa Śląskiego Ewa Owczarek-Nowak

- Kierownik Zespołu Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki

  Zdrowotnej WFOŚiGW(Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i

  Gospodarki Wodnej) w Katowicach - Ewa Cofała 

-  Przedstawiciel Instytutu Ochrony Środowiska (Państwowy Instytut 

   Badawczy w Warszawie - Pracownia Zrównoważonego Rozwoju) Waldemar

   Szendera

- Andrzej Szczygieł (Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska

  WIOŚ w Katowicach)

-  Pracownia Biologii i Centrum Edukacji Ekologicznej Pałacu Młodzieży

  w Katowicach – Agnieszka Kowalczyk, Katarzyna Suchanek

- Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot - Radosław

   Ślusarczyk (Prezes)

- Dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego W MIKOŁOWIE - Paweł Kojs 

- Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze im. Andrzeja Czudka

   w Katowicach - Marek Józef Sołtysiak (Prezes)

- Fundacji Ekologicznej "Silesia" - Marek Tereszkiewicz (Prezes Zarządu)

- Liga Ochrony Przyrody Okręg w Katowicach - Jolanta Mol (Prezes)

- Dyrektor Biblioteki Śląskiej - Jan Malicki

- Komendant Chorągwi Śląskiej ZHP – Anna Peterko

- Komendant Hufca Katowice ZHP -phm. Małgorzata Dudek , a także Adam i   

  Joanna Bałazy

- Komendantem Miejskiej Policji w Katowicach jest pan Paweł Barski

- Straży Miejskiej w Katowicach to proszę o zaproszenie zastępców komendanta  pan Piotr Piętak oraz Pan Mariusz Sumara

- Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Arkadiusz

  Arkadiusz i zastępcy komendanta SM: Piotr Piętak oraz Mariusz Sumara

- Przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 Katowice Ligota-Panewniki

  Andrzej Najdrowski

- Przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Katowice-Giszowiec –

  Grzegorz Augustyn 

- Przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej nr 18 Katowice-Murcki

  Jan Broda

- Przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 Katowice

  Piotrowice-Ochojec – Andrzej Dawidowski

- Przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej nr 21 Katowice-Kostuchna

  Sławomir Jarzyna

- Proboszcz Parafii i ojciec duchowny dekanatu Franciszkanów w Katowicach-

  Panewnikach Alan Rusek

- Proboszcz Parafii w Murckach - Paweł Szumilas

- Przewodniczący i rabin Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach - 

  Włodzimierz Kac i Yehoshua Ellis

 

Przedstawiciele kultury i sztuki:

Roman Kalarus (profesor sztuk plastycznych ASP KATOWICE),

Małgorzata Lazarek (artysta malarz, satyryk), Mieczysław Hławiczka(fotograf dokumentujący żubry pszczyńskie), Paweł Niemiec(fotograf dokumentujący przyrodę w lasach murckowskich), Marian Mendrek(artysta malarz współtwórca programu ŻUBRY POTRZEBUJĄ INDIAN),

Tadeusz Jackowicz-Korczyński(artysta malarz i poeta),

Regina Lipecka(artysta malarz), Maciej Paździor(artysta malarz, poeta i pedagog), Mirosław Neinert(Dyrektor teatru KOREZ), Sergiusz Brożek (teatr KOREZ)

- Fundacja "Zielonej Ligi" w Katowicach

- Polski Klub Ekologiczny - Okręg Górnośląski w Katowicach

- Łukasz Fuglewicz (przyrodnik)

- Przedstawiciel firmy utylizacyjno-recyklingowej EDELMET w Murckach

  Pani Justyna Gandecka (Technolog ds. utylizacji i recyklingu).

 

Telefony kontaktowe RADY JEDNOSTKI POMOCNICZEJ NR 18:

- Przewodnicząca Zarządu: Beata Antkowiak  / tel. 664 491 413  betka32@vp.pl

- Przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej: Jan Broda / tel. 506 325 872 

- Sekretarz Sylwester Szweda (przewodniczący „Zespołu do spraw przyrody i ochrony środowiska i zabytków”.) tel. 506 716 556 sylwek.szweda@gmail.com