Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Audycje wyborcze Radia Katowice.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Audycje wyborcze Radia Katowice.

W związku z wyznaczeniem na dzień 26 maja 2019 r. wyborów do Parlamentu Europejskiego, Radio Katowice S.A. przedstawia zasady rozpowszechniania bezpłatnych audycji wyborczych na swojej antenie.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 754 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem KRRiTV z dnia 12 lipca 2011 ( Dz.U. z 2011r., poz 154, nr 915 z późniejszymi zmianami) komitetom wyborczym przysługuje bezpłatny czas antenowy na rozpowszechnianie audycji wyborczych w rozgłośniach regionalnych. Audycje wyborcze będą rozpowszechniane w blokach audycji wyborczych.

Przydział czasu antenowego dokonywany jest na podstawie złożonego przez pełnomocnika komitetu wyborczego wniosku o przydział czasu antenowego, który jest dzielony między uprawnione komitety wyborcze proporcjonalnie do liczby zarejestrowanych przez nie list kandydatów, na podstawie informacji okręgowej komisji wyborczej. ( par. 43,p.2. Roz. KRRiTV, Dz.U. nr 154). Do podziału jest 1200 minut czasu antenowego. Audycje wyborcze są nadawane na antenie Radia Katowice od 11 do 24 maja br. do godz.24.00.

Ostateczny, przewidziany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, termin na składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków do Radia Katowice S.A. o przydział nieodpłatnego czasu antenowego upływa w dniu 6 maja 2019 r. o godzinie 12.00.

Wnioski należy złożyć w sekretariacie Radia Katowice S.A. 

Wnioski powinny zawierać:

  • nazwę komitetu wyborczego uprawnionego do rozpowszechniania audycji wyborczych
  • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania pełnomocnika, oraz dane kontaktowe, nr tel, e-mail. 

W przypadku nie złożenia przez pełnomocnika wniosku w wyznaczonym terminie, lub złożenia wniosku niespełniającego wymogów jak powyżej, podział czasu antenowego przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych dokonany zostanie pomiędzy komitety wyborcze, których pełnomocnicy złożyli wnioski.

6 maja do godz. 24:00 na stronie internetowej Radia Katowice zostanie zamieszczona informacja o ilości wniosków złożonych przez komitety wyborcze oraz ilości czasu antenowego przysługującego komitetom wyborczym, które złożyły wnioski.

Publiczne losowanie kolejności emisji audycji wyborczych odbędzie się we wtorek 7 maja 2019 r. o godz. 15:00  w siedzibie Radia Katowice, w Katowicach przy ul. J. Ligonia 29. Po losowaniu na stronie internetowej Radia Katowice zostanie opublikowany szczegółowy grafik bloków wyborczych.

W celu umożliwienia poprawnego i skutecznego losowania kolejności prezentowania audycji poszczególnych komitetów wyborczych w blokach audycji wyborczych na antenie Radia Katowice, przyjęto następujące zasady:

1. Komitety wyborcze, które złożyły wnioski o rozpowszechnianie bezpłatnych audycji wyborczych prezentują się w modułach liczących 5 (pięć) minut.

2. W przypadku gdy przysługujący czas antenowy dla jednego Komitetu będzie przekraczał wielokrotność modułu pięciominutowego, nadwyżka czasu zostanie dodana do ostatniego w kolejności emisji modułu przysługującego danemu Komitetowi. 

3. W związku z zasadą wskazaną w pkt. 2 w ostatnich modułach przysługujących poszczególnym komitetom wyborczym w blokach audycji wyborczych, czas modułu wskazany w pkt 1 może być dłuższy.

Radio Katowice SA zaplanowało następujące bloki wyborcze.

11.05.2019

sob.

05:30-06:00

13:10-13:40

18:10-18:40

21:15-21:45

12.05.2019

niedz.

05:30-06:00

14:10-14:40

18:10-18:40

21:15-21:45

13.05.2019

pon.

05:00-05:30

 -


21:15-21:45

14.05.2019

wt.

05:00-05:30

 -


21:15-21:45

15.05.2019

śr.

05:00-05:30

 -


21:15-21:45

16.05.2019

czw.

05:00-05:30

 -

18:10-18:40

21:15-21:45

17.05.2019

pt.

05:00-05:30

 -

18:10-18:40

21:15-21:45

18.05.2019

sob.

05:30-06:00

13:10-13:40

18:10-18:40

21:15-21:45

19.05.2019

niedz.

05:30-06:00

14:10-14:40

18:10-18:40

21:15-21:45

20.05.2019

pon.

05:00-05:30

 -


21:15-21:45

21.05.2019

wt.

05:00-05:30

 -


21:15-21:45

22.05.2019

śr.

05:00-05:30

 -


21:15-21:45

23.05.2019

czw.

05:00-05:30

 -

18:10-18:40

21:15-21:45

24.05.2019

pt.

05:00-05:30

 -

18:10-18:40

21:15-21:45


Komitetom przysługuje możliwość skorzystania bezpłatnie ze studia nagrań w wymiarze trzykrotności przydzielonego czasu antenowego.

Pełnomocnicy mogą dostarczać samodzielnie wykonane audycje w dni powszednie w godz. 8:00 – 15:00, nie później niż 24 godziny przed dniem ich rozpowszechniania.

Przez ostateczne złożenie audycji rozumie się zadeklarowanie pisemnie na odpowiednim formularzu daty i godziny emisji nagranych audycji wyborczych. Złożenie deklaracji w innej formie nie będzie uważane za zgodę na emisję audycji wyborczych.

Audycje wyborcze będą przyjmowane tylko i wyłącznie od pełnomocników komitetów wyborczych lub osób przez nich pisemnie upoważnionych. Dostarczone audycje muszą spełniać następujące wymagania techniczne:

Poziom szumów i zniekształceń nieliniowych powinien być niższy niż – 45 dB. Zaleca się dostarczanie audycji dostarczanie audycji na płytach CD, DVD, nośnikach pendrive lub drogą poczty elektronicznej w postaci pliku MP3.

Rejestracja obejmuje nieodpłatne nagranie lub przegranie audycji wyborczej dostarczonej przez komitet wyborczy na stosowany w Radiu Katowice nośnik. Studio radiowe będzie dostępne dla komitetów wyborczych po uprzednim zarezerwowaniu go u pełnomocnika Zarządu Radia Katowice, Cezarego Orzecha tel. 32 2005 569, tel. 600 28 17 98, tel.691 981 853, e-mail: c_orzech@radio.katowice.pl

Rezerwacji można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 15.00. Wniosek o udostępnienie studia i urządzeń technicznych jest składany przez pełnomocnika nie później niż 24 godziny przed wnioskowaną rejestracją audycji wyborczej. Studio radiowe jest rezerwowane według kolejności zgłoszeń komitetów wyborczych.

Audycje wyborcze nie mogą być dłuższe niż przyznana jednostka emisyjna (moduł). W przypadku przekroczenia maksymalnego czasu audycji Radio wzywa komitet wyborczy do jej niezwłocznego skrócenia. Jeżeli komitet wyborczy nie zastosuje się w ciągu 8 godzin do tego wezwania, Radio Katowice SA przerywa emisję audycji w chwili, kiedy upłynął czas audycji przysługujący danemu komitetowi wyborczemu.

Jeżeli materiały audycji wyborczych przygotowanych samodzielnie przez komitety wyborcze nie spełniają norm technicznych podanych do wiadomości pełnomocników,  Radio Katowice S.A. wezwie komitet wyborczy do niezwłocznego usunięcia usterek i dostarczenia poprawionego materiału audycji wyborczych, najpóźniej na 8 godzin przed ustalonym czasem rozpowszechniania audycji pod rygorem niewyemitowania tego materiału.

Osobą upoważnioną do ustaleń kwestii ujętych w par. 50 pkt.3  Rozporządzenia KRRiT z 12 lipca 2011 r., jest pełnomocnik Radia Katowice SA do spraw audycji wyborczych, red. Cezary Orzech, tel. 32 2005 569, tel. 600 281 798, tel. 691 981 853, e-mail: c_orzech@radio.katowice.pl.

Poniżej wzór wniosku o przydział nieodpłatnego czasu antenowego .