Regulamin konkursów

 

REGULAMIN KONKURSÓW

organizowanych przez

Polskie Radio, Regionalną Rozgłośnię w Katowicach

"Radio Katowice” Spółkę Akcyjną

 

§1

Warunki ogólne

 1. Regulamin określa warunki konkursów organizowanych na antenie Radia Katowice SA zgodnie z art. 919 Kodeksu Cywilnego.
 2. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich konkursów organizowanych dla słuchaczy Radia Katowice SA przez Radio Katowice SA.
 3. Warunki poszczególnych konkursów określają niniejszy regulamin oraz szczegółowe regulaminy publikowane przez Radio Katowice SA na stronie internetowej www.radio.katowice.pl.
 4. Wyłącznym organizatorem konkursów jest Radio Katowice SA.
 5. Konkursy organizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i są ograniczone technicznymi możliwościami odbioru programu radiowego.
 6. Konkursy przeznaczone są dla osób fizycznych, mających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że regulamin szczegółowy konkursu stanowi inaczej.
 7. W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy oraz rodziny Organizatora, a także pracownicy podmiotów będących fundatorami nagród.

 

§2

Warunki uczestnictwa w konkursach i przyznawanie nagród

 1. W celu wzięcia udziału w konkursach należy spełnić warunki określone każdorazowo regulaminem szczegółowym.
 2. Zwycięstwo w konkursie i przyznanie nagrody regulowane jest każdorazowo regulaminem szczegółowym konkursu.
 3. Zwycięzcą poszczególnego konkursu nie może być osoba, która w okresie miesiąca poprzedzającego konkurs otrzymała nagrodę w innym konkursie organizowanym przez Radio Katowice SA.
 4. O wygranej i sposobie odbioru nagrody uczestnik jest informowany przez prowadzącego konkurs lub osobę z nim współpracującą w terminie określonym regulaminem szczegółowym.
 5. Nagrody, o ile regulamin szczegółowy konkursu nie stanowi inaczej, odbierane są w siedzibie Radia Katowice SA osobiście lub przez pisemnie upoważnioną osobę, albo przesyłane pocztą za pobraniem pocztowym lub za uprzednim pokryciem kosztów wysyłki.

 

§3

Postanowienia końcowe.

 1. Radio Katowice SA przetwarza dane osobowe uczestników wyłącznie dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883) z późniejszymi zmianami. 
 2. Radio Katowice SA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości powstałe w połączeniach telefonicznych z winy uczestnika lub operatora.
 3. Radio Katowice SA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady nagród rzeczowych (rękojmia za wady).
 4. Odpowiedzialność określona w pkt. 3. ciąży na sprzedawcy, od którego nagrody zostały kupione przez Organizatora lub który nagrody dostarczył, a odpowiedzialność z tytułu gwarancji na podmiocie wskazanym w treści gwarancji.
 5. Zdobywca nagrody będzie dochodził zaspokojenia z tytułów określonych pkt. 3. bezpośrednio od podmiotów w nim wskazanych.
 6. W przypadku wygrania w konkursie nagrody, której wartość przekracza 760,- zł zwycięzca zobowiązany jest wpłacić Organizatorowi konkursu (jako płatnikowi) zryczałtowany 10 % podatek dochodowy od pełnej wartości nagrody przed jej wydaniem.
 7. W przypadku nieodebrania nagrody przez zwycięzcę konkursu w terminie 30 dni od dnia powstania prawa do nagrody, prawo do nagrody służy Radiu Katowice SA lub innemu podmiotowi, który nagrodę ufundował, stosownie do postanowień szczegółowych umów zawartych pomiędzy Radiem Katowice SA, a fundatorem nagród.
 8. Przystąpienie do konkursów organizowanych przez Radio Katowice SA jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
 9. Regulamin konkursów znajduje się na stronie internetowej Radia Katowice SA pod adresem www.radio.katowice.pl.