Rudzianie nie chcą kompostowni

fot. Ryszard Stotko

Miesz­kań­cy Rudy Ślą­skiej sprze­ci­wia­ją się bu­do­wie kom­po­stow­ni. Ma ona powstać w pobliżu dużego osiedla mieszkaniowego. Pod pe­ty­cją pod­pi­sa­ło się ponad 700 osób.


In­we­stor obie­cu­je, że kom­po­sto­wa­nie od­by­wać się bę­dzie w her­me­tycz­nie za­mknię­tej hali z wy­mu­szo­nym pod­ci­śnie­niem po­wie­trza. W obiek­cie za­in­sta­lo­wa­ne zo­sta­ną też spe­cjal­ne bio­fil­try, które wy­eli­mi­nu­ją nie­po­żą­da­ne za­pa­chy. Nie przekonuje to jednak zainteresowanych.


Audycja "na żywo" z Rudy Ślaskiej.


 Po 18:15 na antenie Radia Katowice pojawia się dobra publicystyka. Codziennie nasi reporterzy i prezenterzy zmagają się z innymi tematami.

Wachlarz problemów jest bardzo szeroki. Wybieramy takie, o których możemy porozmawiać ze specjalistami, ale także takie, o których możemy usłyszeć od Państwa.