Rząd proponuje zmiany w przepisach, by przedłużyć niektóre terminy dla przedsiębiorców poszkodowanych przez pandemię

Przedłużenie terminu na realizację vouchera dla podróżnych i rejestrację samochodu - to jedne ze zmian proponowanych w przyjętym przez rząd projekcie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji.

Rząd chce przedłużyć niektóre terminy, istotne dla przedsiębiorców poszkodowanych przez pandemię. Projekt ustawy, przedłożony przez ministra rozwoju, pracy i technologii, proponuje dla branży turystycznej przedłużenie terminu na realizację vouchera dla podróżnych z roku do dwóch lat. Proponuje też przesunięcie o 8 miesięcy terminu rozpoczęcia przez organizatorów turystyki zwrotu do Turystycznego Funduszu Zwrotów wypłat, dokonanych przez fundusz podróżnym. Zwroty wypłat przez organizatorów turystyki rozpoczną się od grudnia tego roku.

Projekt nowelizacji przewiduje również zmiany związane z relacjami pomiędzy wynajmującymi i najemcami w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 metrów kwadratowych. Stanowi, że w okresach obowiązywania zakazu prowadzenia w nich działalności, od dnia wejścia w życie nowelizacji świadczenia należne udostępniającemu powierzchnię handlową, określone na podstawie umowy sprzed 14 marca ubiegłego roku, ulegają obniżeniu do 20 procent wysokości. Natomiast przez trzy miesiące po zniesieniu zakazu będą one obniżone do połowy. Przepis będzie miał zastosowanie do wszystkich kolejnych okresów obowiązywania zakazu od dnia wejścia w życie nowelizacji.

Na mocy zmian starostowie otrzymają uprawnienia do umorzenia całości lub części, odroczenia terminu spłaty oraz rozłożenia na raty niektórych należności - na przykład z tytułu nienależnie otrzymanych środków w ramach form wsparcia. Chodzi między innymi o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, a także kościelnej osoby prawnej i organizacji pozarządowych. Uprawnienie dotyczy także dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych, niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców i organizacji pozarządowych oraz dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż.

Projekt nowelizacji przewiduje także wydłużenie do 60 dni terminów na zarejestrowanie pojazdu używanego, sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej. Termin taki przysługiwałby także na zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego. Wydłużenie obowiązywałoby do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19 .
Pomoc w ramach tak zwanej tarczy branżowej mają otrzymać sklepiki szkolne. Wsparcie obejmuje dofinansowanie do wynagrodzeń, świadczenia postojowe, dotacje w wysokości do 5 tysięcy złotych oraz zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za określone miesiące. Autorzy projektu przewidują, że podstawowym kryterium przyznania pomocy będzie 40-to procentowy spadek przychodów sklepiku, odnotowywany pomiędzy listopadem ubiegłego roku a marcem obecnego. 

Większość z proponowanych nowych rozwiązań ma wejść w życie po 21 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Autor: IAR /as/


 


Wiadomości regionalne