Radio Katowice
Radio Katowice / Radio Katowice na szczycie
Bez Katowic nie ma Paryża – przed nami szczyt klimatyczny ONZ
22.11.2018
13:44:00

fot. mat. prasowe

Już drugiego grudnia w Katowicach rozpocznie się globalny szczyt klimatyczny ONZ – COP24. To największe światowe forum, którego celem jest wypracowanie wspólnej polityki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.  Najważniejszym celem tegorocznej konferencji jest ustalenie szczegółowych zasad wdrażania Porozumienia paryskiego zawartego w 2015 roku oraz podsumowanie skuteczności dotychczasowych działań podjętych w ramach tzw. Dialogu Talanoa. Szczyt potrwa blisko dwa tygodnie, a udział w nim zapowiedziało ponad 25 tysięcy uczestników. 

Na początku grudnia w Katowicach rozpoczyna się 24. Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – COP24. Polska trzeci raz jest gospodarzem szczytu, a po raz czwarty będzie przewodniczyć Konferencji Stron, w ramach globalnego procesu negocjacji klimatycznych. Prezydencję, w imieniu Polski, przejmie od Fidżi sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Michał Kurtyka, który w pierwszym dniu szczytu obejmie funkcję Prezydenta COP24. Prowadzenie globalnego szczytu klimatycznego jest zadaniem niezwykle odpowiedzialnym i prestiżowym. Rolą Polski jako gospodarza COP24 będzie stworzenie odpowiednich warunków i zapewnienie dobrej atmosfery, sprzyjającej wypracowaniu wspólnego stanowiska wszystkich Stron, co jest kluczowym celem konferencji. 

Najważniejszym celem tegorocznej Konferencji jest opracowanie reguł wdrożenia Postanowień paryskich, tzw. Rulebook, na które muszą jednogłośnie zgodzić się wszystkie zaangażowane Strony.

Szczyt COP24 to najważniejsze, międzynarodowe wydarzenie dla Polski w 2018 r. Decyzje, które zostaną podjęte w trakcie konferencji, wskażą globalną politykę zrównoważonego rozwoju na najbliższe lata – powiedział wiceminister Michał Kurtyka. – Paryż wyznaczył intencję, ale realizacja konkretnych działań będzie negocjowana w Katowicach. Dlatego ten szczyt ma tak ogromne znaczenie na arenie międzynarodowej. Bez Katowic nie ma Paryża.

Porozumienie paryskie z 2015 roku było początkiem nowego etapu światowej współpracy państw na rzecz klimatu. Wspólnie ustalono, że prowadzenie działań powstrzymujących zmiany klimatyczne jest obowiązkiem wszystkich sygnatariuszy konwencji oraz że państwa mają swobodę w wyborze ścieżki redukcji emisji. Postanowienie nakłada jednak obowiązek przedstawiania co 5 lat planów działań oraz prezentowania ich skuteczności.

Osiągnięcie globalnego konsensusu w gronie 197 Stron o często rozbieżnych interesach, w ramach procesu, który śledzą i na który usiłują wpłynąć różne grupy interesów, jest dużym wyzwaniem. Od szczytu COP24 w Katowicach zależy, czy Porozumienie paryskie faktycznie zacznie działać do 2020 r. zgodnie z przyjętym planem. W tej chwili zostało ono ratyfikowane przez 175 Stron. Jego zadaniem jest przyspieszenie globalnych działań na rzecz ochrony klimatu. W przeciwieństwie do protokołu z Kioto, nie określa, o ile procent i kiedy należy zmniejszyć emisje. Wyznacza natomiast granicę wzrostu globalnej temperatury do wartości poniżej 2°C ponad poziom przedindustrialny.  Jeżeli wzrośnie ona powyżej tego poziomu, znacznie zwiększy się ryzyko wystąpienia gwałtownych zjawisk pogodowych. Zmiany te mogą zagrozić rozwojowi gospodarczemu lub go zahamować, a także spowodować negatywne skutki społeczne, straty finansowe i środowiskowe, które będą niemożliwe do naprawienia.

Drugim, niezwykle istotnym, elementem konferencji COP24 będzie podsumowanie skuteczności działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu podjętych w ramach inicjatywy obecnej prezydencji Fidżi, tzw. Dialogu Talanoa. Termin ten pochodzi z języka fidżyjskiego i oznacza otwartą, dobrą współpracę w grupie lokalnej. Jego celem jest przegląd wszystkich dotychczasowych przedsięwzięć na rzecz ochrony klimatu (np. celów związanych z redukcją emisji, innowacyjnych polityk i rozwiązań), ocena ich wyników oraz zachęcenie państw i podmiotów pozarządowych do podjęcia bardziej ambitnych inicjatyw, zarówno przed, jak i po roku 2020.  

Szczyt klimatyczny to także wielka szansa dla Polski i promocji jej rozwiązań na rzecz ochrony klimatu. Miasto będące gospodarzem konferencji, Katowice, to symbol skuteczności polskiej strategii transformacji gospodarczej i społecznej, a także jej pozytywnego oddziaływania na środowisko. Redukcja emisji dwutlenku węgla, jaka dokonała się w Polsce w związku z podpisaniem protokołu z Kioto, jest wręcz spektakularna. Zobowiązania zostały wykonane z dużą nawiązką, i to przy jednoczesnym wzroście gospodarczym. Polska zredukowała emisję CO2 o 32 proc. względem wymaganych 6 proc.

Polska prezydencja będzie skupiać swój przekaz na trzech kluczowych tematach: technologia, człowiek, przyroda, rozumianych jako: elektromobilność, sprawiedliwa transformacja społeczna regionów przemysłowych i zrównoważona gospodarka leśna. W każdym z tych obszarów Polska planuje osiągnąć konkretny wynik, któremu służyć będą trzy deklaracje stanowiące istotny wkład w globalną politykę klimatyczną. Pierwsza z nich, to inicjatywa na rzecz działań w kierunku rozwoju elektromobilności i zeroemisyjnego transportu - „Driving Change Together Partnership”. Kolejna, to Solidarity and Just Transition Silesia Declaration, deklaracja sprawiedliwej transformacji Śląska, która pozwala ochronić klimat przy jednoczesnym utrzymaniu rozwoju gospodarczego i miejsc pracy. Trzecia, to Deklaracja Ministerialna „Lasy dla klimatu” promująca rolę lasów jako pochłaniaczy CO2 .

W konferencji COP24 weźmie udział ponad 25 tysięcy uczestników oraz delegacje 196 państw świata oraz Unii Europejskiej.

Najważniejsze informacje

Ramowa Konwencja ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), zwana także Konwencją Klimatyczną, została sporządzona 9 maja 1992 roku w Nowym Jorku oraz podpisana na Międzynarodowej Konferencji ONZ dotyczącej Środowiska i Rozwoju (UNCED) w Rio de Janeiro w dniach 3 -14 czerwca 1992 roku.

Protokół z Kioto jest pierwszym dokumentem, uzupełniającym Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC). Głównym założeniem Protokołu była redukcja emisji gazów cieplarnianych w latach 2008-2012 o 5 proc. w stosunku do poziomu z roku 1990. Po długich negocjacjach Protokół został przyjęty podczas Trzeciej Sesji Konferencji Stron Konwencji
 w dniu 11 grudnia 1997r. w Kioto.

Porozumienie paryskie to pierwsze powszechne i prawnie wiążące światowe porozumienie w sprawie zmian klimatu, które podpisano 22 kwietnia 2016 r. U jego podstaw leży Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC). Jej głównym celem jest zapewnienie, że temperatura Ziemi zostanie utrzymana na poziomie, który nie zagraża ludzkości i środowisku. Ratyfikując Konwencję, 197 Stron (196 państw świata i jedna organizacja regionalna – Unia Europejska) potwierdziło, że przyczyną wzrostu temperatury i wynikających z tego zmian klimatu jest emisja gazów cieplarnianych spowodowana działalnością człowieka.

/mm/Radio Katowice / Audycje / Radio Katowice na szczycie
Radio Katowice na szczycie
 
 
 
 
Około 30 tysięcy uczestników z 200 krajów już niebawem odwiedza Katowice. o szczyt klimatyczny COP 24. Na antenie Radia Katowice nadajemy cykl edukacyjno-poradniczych audycji przed konferencją. Przybliżamy w nim tematykę Szczytu, wyjaśniamy niektóre obcobrzmiące pojęcia oraz informujemy o atrakcjach, wystawach, koncertach oraz o utrudnieniach, komunikacji i miejscach, których lepiej nie odwiedzać przez pierwsze dwa tygodnie grudnia.

Zobacz także Radio Katowice na szczycie

Autopromocja
Kontakt

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Radio Katowice SPÓŁKA AKCYJNA w likwidacji
ul. Ligonia 29, 40-036 Katowice
tel. +48 32 2005 400, fax +48 32 2005 581
e-mail: sekretariat@radio.katowice.pl
NIP 634-00-20-312
konto: ING BSK SA O/Katowice
IBAN: PL 57 1050 1214 1000 0007 0006 0692
Kod BIC (Swift): INGBPLPW
Redaguje zespół: Redakcja Nowych Mediów
tel. +48 32 2005 525, +48 32 2005 487
e-mail: radio@radio.katowice.pl

Copyright © by Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA